Steun ons

Van harte welkom en fijn dat je wilt denken over een mogelijke bijdrage aan het realiseren van de missie van de Vierde Golf. We hebben daar een paar mogelijkheden voor:

 • Doneren
  Donaties zijn zeer welkom: die gebruiken we voor het organiseren van onze lezingen, Vierde Golf-café’s en debatten.
  Klik hier voor meer informatie!
 • Vriend worden:
  Voel je je aangesproken door de missie en wil je wel graag betrokken zijn bij de Vierde Golf – maar je hebt geen tijd of mogelijkheid om actief lid te zijn? Word dan ‘vriend’.
  Niet alleen blijf je als vriend goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging, maar je wordt net als de actieve leden ook voor onze intiemere events uitgenodigd.
  Klik hier voor meer informatie!
 • Actief lid worden:
  Ieder lid van de Vierde Golf is onderdeel van een of meerdere zogenaamde kringen, op basis van interesse in een bepaald onderwerp. Zo hebben we een Debatkring, Zorgkring, BigTechkring etc.
  Elke kring heeft een eigen doelstelling, geënt op de missie en visie van de Vierde Golf. Onderling wordt afgesproken hoe vaak er wordt overlegd. Een nieuwe kring starten kan ook.
  Alle publieke activiteiten van de Vierde Golf komen voort uit de kringen.
  Klik hier voor meer informatie!

Mocht je bij nader inzien willen wisselen van actief lid naar vriend van de Vierde Golf of andersom: dat is makkelijk te regelen.


Word lid van De Vierde Golf

We verwelkomen graag nieuwe leden die actief willen bijdragen aan het realiseren van de missie de Vierde Golf!

Voor wie de visie van de Vierde Golf onderschrijft is het lidmaatschap dé manier om dat uit te dragen, en ook daadwerkelijk bij te dragen aan het realiseren van onze missie.
Meer dan ‘vriend van de Vierde Golf’ geeft het actieve lidmaatschap mogelijkheden om invloed uit te oefenen, zowel binnen de vereniging als daarbuiten – waar het ons uiteindelijk om te doen is.

De organisatievorm van de Vierde Golf maakt een heel palet van activiteiten en acties mogelijk bij het vergroten van maatschappelijke invloed.
Denk daarbij aan:

 • gezamenlijke visievorming
 • debatten
 • protestacties
 • netwerken bouwen van gelijkgestemden
 • lobby’en
 • publicaties en optredens in diverse media

En daarnaast ook:

 • het uitwisseling van meningen, het delen van gedachten en gevoelens over wat er maatschappelijk gebeurt en de impact daarvan
 • inzicht in ontwikkelingen op medisch en wetenschappelijk gebied
 • democratisering van de wetenschappen
 • trainen in burgerschapsvaardigheden (van onszelf en anderen), mede om polarisatie tegen te helpen gaan
 • zo nodig juridische bijstand

De Vierde Golf werkt vanuit sociocratische principes: een bestuursvorm die uitgaat van de gelijkwaardigheid van iedere deelnemer. Besluiten worden niet genomen vanuit het principe ‘one man, one vote’ of met ‘de helft plus één’, maar – nadat iedereen inbreng heeft gegeven – op basis van consent van de aanwezige kringleden (= instemming omdat er geen zwaarwegende bezwaren zijn).

Aansluiten bij één van de themakringen betekent ook dat je daarmee via je consent de koers van de Vierde Golf mee helpt bepalen. We hebben een Centrale Kring met vertegenwoordigers van alle kringen in plaats van een grote algemene ledenvergadering.
Mocht je om wat voor reden ook, al dan niet tijdelijk, niet kunnen meedoen met een kring, kun je switchen naar ‘vriend’ van de Vierde Golf.

Hieronder zijn de tot dusver gevormde kringen en hun thema’s te zien, als ‘het werk’ van de Vierde Golf bij het waarmaken van de missie. Er kunnen mettertijd kringen afvallen of nieuwe kringen gevormd worden, afhankelijk van wat er nodig is bij het dienen van de doelen.

Word je lid, kies dan de kring of kringen waar jij gezien je talent, interesse, zin en vaardigheden denkt het beste een bijdrage te kunnen leveren.
Er is volop ruimte voor eigen initiatief, dus mocht je een bepaald onderwerp missen: doe een voorstel en vraag wie mee wil doen!

Om een lid te worden van De Vierde Golf vul je dit Lidmaatschapsverklaring de Vierde Golf in en stuur je dit op naar redactie@vierdegolf.org


Word vriend van De Vierde Golf.

Van harte welkom als vriend, om op die manier bij te dragen aan het verwezenlijken van de missie van de Vierde Golf!

Wat bekent het vriend-zijn van de Vierde Golf?

Niet alleen maak je met de financiële bijdrage het organiseren van onze activiteiten mogelijk. Maar ook word je net als de leden uitgenodigd om mee te doen met de meer intieme bijeenkomsten die we als Vierde Golf naast de openbare bijeenkomsten organiseren. Daar is volop ruimte voor contact, goeie uitwisselingen, plezier, meeleven met elkaar in lief en leed.

Het kan zijn dat omstandigheden leden ertoe dwingen om – al dan niet tijdelijk – te switchen van actief lid naar vriend. Deze wisseling is daarom met opzet laagdrempelig gemaakt.

Om een vriend van De Vierde Golf te worden vul je dit Word_vriend_van_de_Vierde_Golf in en stuur je dit op naar redactie@vierdegolf.org


Doneren

Fijn dat je aan onze missie wilt bijdragen in de vorm van een donatie.

Door te doneren steunt je de missie van de Vierde Golf en help je ons onze boodschap te verspreiden.

Zoals je hebt kunnen lezen komt De Vierde Golf op voor:

 • Herstel en versterking van grondrechten en de verdeling der machten.
 • Een democratische cultuur met kritische burgers.
 • Een economisch systeem dat uitgaat van economische waardecreatie vóór en dóór alle leden van de samenleving.
 • Een duurzame leefomgeving voor mens, dier en toekomstige generaties.

We doen dit door het organiseren van lezingen, Vierde Golf-café’s, debatten, lobby’en, protestacties, publicaties, het bijhouden van medische en wetenschappelijke ontwikkelingen etc. om zo de dialoog over de bovengenoemde thema’s op gang te brengen. 

Als Vierde Golf willen we een plek bieden die uitnodigend is, pluriform en inclusief. We vinden het belangrijk dat iedereen kan komen, dus onze bijeenkomsten zijn voor het publiek gratis. Met je donatie help je dit mogelijk te maken!


Doneer via de knop of maak je donatie rechtstreeks over naar
NL 15 TRIO 0320 6058 17

De Vierde Golf heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan de Vierde Golf aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Zie de belastingdienst.

Wil je posters ontvangen? Stuur dan ook een email naar redactie@vierdegolf.org met je adres gegevens.